Vrijwillige ouderbijdrage en leermiddelen

Wat kost school?

(Vrijwillige) ouderbijdrage en leermiddelen

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen de school. We organiseren dan ook veel activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, musicals, etc. Aangezien deze activiteiten niet door de overheid worden gefinancierd, vragen wij van de ouders hiervoor een financiële bijdrage, de zgn. ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt onderverdeeld in de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de gespecificeerde vrijwillige algemene ouderbijdrage. De algemene vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage t.b.v. diverse buitenschoolse (sport)activiteiten, mediatheek, schoolkrant, verzekeringen, schoolvoorstellingen, gebruik printers en kopieerapparatuur, etc.
De gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor materialen, excursies, buitenlandse reizen e.d. en is per leerjaar verschillend. Alleen als betaald is voor materialen of een excursie kunnen deze materialen geleverd worden of kan de leerling deelnemen aan een excursie.

De toelating van uw kind is niet afhankelijk van het al of niet voldoen van de vrijwillige bijdrage. Voordat de school begint ontvangt u een akkoordverklaring. Daarop kunt u aangeven of u wel of niet akkoord gaat met de voorwaarden en de betaling van de algemene ouderbijdrage. Het formulier dient altijd te worden ondertekend.

Het verschuldigde bedrag wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend. U ontvangt van ons aan het begin van het schooljaar een bericht om de bijdrage voor 1 oktober 2016 aan ons over te maken.

Uiteraard is het mogelijk dat u vanwege persoonlijke omstandigheden de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen. Hiervoor dient u, voor aanvang van het schooljaar, een schriftelijk verzoek in bij de locatiedirecteur, dhr. J.G.M. Mossel.

Welke leermiddelen zijn gratis?

 • Leerboeken, werkboeken, syllabi, etc
 • Logboek (leerjaar 1, 2vg, afdeling economie)
 • Examentrainingen, examenoefenmateriaal
 • Informatieboekjes werkweken, activiteitenweken, projecten, etc
 • Licentiekosten van digitaal leermateriaal (ook de Learning Portal voor leerjaar 1)

Voor de leerboeken wordt een gebruiksovereenkomst aangegaan tot en met het einde van het betreffende schooljaar. Deze boeken worden in bruikleen aan de leerlingen gegeven en blijven eigendom van de school. Ouders zijn in geval van ernstige schade of vermissing aansprakelijk; kosten worden bij ouders in rekening gebracht.

Wat dient de leerling zelf aan te schaffen?

 • Stevige schooltas
 • (Grafische) rekenmachine Casio fx-82MS
 • Schriften en een multomap
 • Etui met pennen, potloden, gum, puntenslijper, lijm, schaar
 • Passer, lineaal en geodriehoek
 • Agenda
 • iPad in leerjaar 1 (en leerlingen van 2VG)

Invoering iPads
Na een gedegen voorbereiding op onderwijskundig, organisatorisch en technisch gebied gaan wij komend schooljaar in leerjaar 1 (en 2VG) van start met onderwijs ondersteund door een iPad.
Er zijn onderhandelingen met distributeurs geweest om voor ouders , de aanschaf zo voordelig mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in afspraken met een leverancier. Het staat ouders echter vrij om elders een iPad aan te schaffen of een reeds gekochte iPad te laten gebruiken.
Ouders zijn van te voren op de hoogte gesteld over de aanschaf van de iPad. De actuele prijs van de iPad wordt gepubliceerd op de website.
Ouders kunnen de iPad in één keer aanschaffen of kiezen voor een gespreide betaling. Ouders ontvangen een voucher van 100 euro bij de aanschaf van de iPad. Deze voucher kan uitsluitend ingeleverd worden bij onze leverancier via een speciale webshop. Hiermee draagt de school dus bij in de aanschaf van de iPad.
Minder draagkrachtige ouders kunnen eventueel een beroep doen op gemeentevoorzieningen of nemen contact op met de locatiedirecteur dhr. Mossel.

Tegemoetkoming gemeenten

Mensen die ergens extra kosten voor moeten maken, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming. Dit kan een bedrag zijn ter compensatie voor bepaalde kosten als ziektekosten of schoolkosten. Denk hierbij aan een schoolkamp, een fiets of andere leermiddelen die noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen.

Daarnaast is het bij de meeste gemeenten mogelijk om een bijdrage aan te vragen bij sportactiviteiten of muzieklessen.

Ook is het mogelijk om in sommige gevallen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. De tegemoetkoming is een gift en hoeven dus niet te worden terugbetaald.

U kunt bij de sociale dienst van uw eigen gemeente navragen of er een vergoedings- of kortingsregeling is voor ouders met een laag inkomen.

 

Werkweken

In bijna elk leerjaar organiseren we een werkweek voor alle leerlingen van dat leerjaar. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten.

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten hiervan moeten dus volledig door de ouders/verzorgers betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u als ouder/verzorger de keuze maken om uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek. Wij benadrukken dat de financiële bijdrage voor deze activiteit ook op vrijwillige basis wordt geïnd. Indien u er voor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek wordt er een alternatief programma aangeboden. In de loop van het schooljaar ontvangt u via de mentor van uw zoon/dochter een inschrijfformulier voor deze activiteit.

Bijdrage voor ouderraad

Op elke locatie van het Kennemer College is een ouderraad actief. Deze ouderraad ondersteunt het onderwijs op de locatie op alle mogelijk denkbare manieren. De vrijwillige financiële bijdrage die de ouderraad ontvangt wordt onder andere gebruikt voor ondersteuning van de kerstviering, sinterklaasviering, schoolfeesten en andere zaken die direct het onderwijs ten goede komen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft van te voren ingestemd met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

Werking Schoolloket

Zoals wij al hebben vermeld wordt de vrijwillige financiële bijdrage van werkweken en ouderbijdrage geïnd door het digitale betalingssysteem schoolloket. Rond 15 september 2016 krijgt u via het bij ons bekende emailadres een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag voor 1 oktober 2016 aan ons over te maken.

Opmerking: op onze website staat onder het kopje “voor de ouders” een handleiding voor het werken met het digitale betalingssysteem schoolloket.

Downloads