Leerwegondersteuning als onderdeel van Passend Onderwijs

Op 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) onderdeel geworden van passend onderwijs. Daarmee is het Samenwerkingsverband (SWV) Midden-Kennemerland Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk geworden voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen hebben. Vanaf augustus 2016 wordt met een populatiebekostiging voor LWOO gewerkt. Dat betekent dat het Kennemer College Beroepsgericht een budget van het SWV ontvangt voor het bieden van begeleiding aan leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Er wordt dan geen vast bedrag meer aan een individuele leerling gekoppeld. Het budget wordt ingezet om tegemoet te komen aan de behoeften die de leerlingen hebben op het gebied van zowel leer- als gedragsontwikkeling. De criteria voor LWOO worden los gelaten. Er wordt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften in beeld gebracht welke bevorderende en belemmerende factoren een rol spelen, welke doelen en ondersteuningsbehoeften er voor het kind zijn. Voor de kinderen die baat zullen hebben bij extra ondersteuning wordt ook het ontwikkelingsperspectief aangegeven en beargumenteerd.