Dyslexie en dyscalculie

Wij werken in een systeem waarbij onze leerlingen worden getoetst op opgedane kennis.

Voor de meeste leerlingen al een forse opgave en zeker voor de leerlingen die dyslexie hebben , een extra zware opgave.

In tegenstelling tot algemene aanname dat dyslexie vooral optreedt bij de talen, is hier toch een kanttekening bij te maken.

Al onze uitleg is talig, elke methode bestaat uit geschreven teksten in een taal, dus is dyslexie per definitie een probleem dat zich verhoudt tot het begrijpen, goed lezen en analyseren van tekst.

Dit geldt dus net zozeer voor de talen zoals Nederlands, Engels en Duits, maar evenzeer voor Economie, Wiskunde, Biologie etc.

Dit in ogenschouw nemende is de aanpak, begeleiding en aanpassingen voor dyslexie leerlingen een zaak die ons allemaal als lesgevenden aangaat.

Dyslexieverklaring

Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring krijgen via de psycholoog/(orthopedagoog)
een dyslexiekaart met compenserende maatregelen voor het onderwijs.

 • faciliteiten via de dyslexiekaart
 • gebruik laptop
 • gebruik van (speciale) software
 • pilot met educatief programma Muiswerk 
 • gebruik van spraaksoftware L2S (zit in ontwikkelfase)
 • gebruik van LEX-app (om teksten te beluisteren) http://www.dedicon.nl/lex-app en http://www.ikbenlex.nl
 • faciliteiten bij het eindexamen

Voor het maken van een proefwerk of examen krijgen deze leerlingen bij het tonen van deze verklaring extra tijd.


¬óKenmerken dyslexie in schooltaak/werkhouding

 • Trage verwerkingssnelheid van (talige) informatie 
 • Complexe vragen niet begrijpen; antwoord wel weten
 • Meervoudige instructies niet onthouden
 • Ongestructureerd
 • Onvoldoende werkverzorging
 • Vergeetachtig
 • Onvoldoende zelfsturing
 • Soms onvoldoende doorzettingsvermogen
 • Inadequate leerstijlen
 • (Huis)werk kost veel tijd
 • Geleerd werk kan toch misgaan
¬óDaardoor behoefte aan:  rust/overzicht/structuur/ondersteuning


Krachtige ortho-didactische leeromgeving

 • Docenten weten wie dyslectisch is
 • Docenten kennen compenserende afspraken per leerling
 • Afspraken over de manier van toetsen
 • Afspraken over de manier waarop toetsen beoordeeld worden (spellingfouten)
 • Tijd in relatie tot werk (extra tijd/korte toets)
 • Taalsteun (strategie bespreken/verwachtingen uitspreken/uitleg woorden)
 • Overzicht en structuur in les
 • Hulpmiddelen worden toegestaan

Vermoeden van dyslexie

Leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat er dyslexie aanwezig is, adviseren wij ouders hun kind te laten testen door een erkend onderzoeksbureau. Ouders dienen dit onderzoek zelf te bekostigen. Adressen van onderzoeksbureau zijn bij ons op te vragen.
Leerlingen die nu nog op de basisschool zitten en waarbij  het vermoeden bestaat van een ernstige enkelvoudige dyslexie hebben recht op een vergoeding vanuit de gemeente, voor meer informatie daarover, klikt u hier. De leerling mag niet ouder zijn dan 12 jaar.

Wat wordt bedoeld met een ernstige enkelvoudige dyslexie:

 • Ernstig: de problemen zijn hardnekkig - ook na intensieve aandacht gedurende een bepaalde periode treedt geen verbetering in (vastgelegd in het leerlingdossier van de basisschool).
 • Enkelvoudig: de problemen gaan niet samen met andere beperkingen (bv ADHD of autisme). In dat geval wordt aangeraden eerst die te behandelen.

Als in de basisschoolperiode blijkt dat het geen ernstige enkelvoudige dyslexie betreft, wordt wel het onderzoek bekostigd door de gemeente, maar komt de leerling niet in aanmerking voor een behandeling bekostigd door de gemeente.
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente waar uw kind woonachtig is.

Voorlichtingsavond dyslexie voor ouders/verzorgers

Aan het begin van het schooljaar lichten wij ons dyslexiebeleid toe aan ouders van kinderen met dyslexie.
Klik hier voor de powerpoint van deze ouderavond.
 

Voor faciliteiten betreffende de examens kunt u hier klikken.

Dyscalculie

Leerlingen met een geldige dyscalculieverklaring krijgen via de orthopedagoog
een dyscalculiekaart met compenserende maatregelen voor het onderwijs.

Uitgangspunt bij het verlenen van de faciliteiten is de regeling die geldt bij het eindexamen. Het gaat om de volgende faciliteiten:

 • Leerlingen met dyscalculie krijgen extra tijd bij het maken van proefwerken en SO’s waarbij gerekend wordt.

 • Zij mogen bovendien gebruik maken van een rekenmachine bij die vakken waarbij gerekend worden, uitgezonderd de rekentoets.

 • Ook is het gebruik van de door het CvE vastgestelde rekenkaart toegestaan bij vakken waarbij gerekend wordt inclusief de rekentoetsen

Signalering ernstige rekenproblemen

Halverwege de brugklas en de tweede klas worden leerlingen getoetst op rekenen in het kader van de bepaling van de referentieniveaus rekenen. Leerlingen die in de brugklas het vereiste niveau niet halen, worden bij de wiskundelessen extra in de gaten gehouden en krijgen extra hulp door de inzet van het programma Muiswerk tijdens hulplessen.

Leerlingen bij wie de resultaten opvallend laag zijn en er onvoldoende vooruitgang te zien is, wordt geadviseerd externe hulp te zoeken en wordt een traject naar een eventuele ‘Aanpaste rekentoets’ bij het eindexamen besproken. Indien nodig, wordt in overleg met de orthopedagoog/psycholoog een verwijzing voor een onderzoek naar dyscalculie geadviseerd.

 

Raadpleeg hier ons dyslexie- en dyscalculieprotocol!